Welkom

Maatschappelijke vraagstukken

Ik draag graag bij aan de kwaliteit van het samenleven in brede zin en aan de vraagstukken die daarbij opkomen. Partijen zoals: overheids- en maatschappelijke organisaties, initiatiefgroepen, vertegenwoordigers van- en zorgdragers voor lokale democratie ondersteun ik met:

  • Het ontwikkelen van een flexibele organisatie die ‘grensoverschrijdende’ samenwerking op alle niveaus faciliteert, zowel in werkwijze als in structuur, gericht op de aanpak van maatschappelijke opgaven. Waar intern en extern steeds meer in elkaar overvloeit. Waar gewerkt wordt van hokjes naar processen en netwerken. Waar publieke waarden en co-creatie belangrijke besturingsprincipes zijn.
  • Experimenten met nieuwe werkwijzen en gezamenlijke leerprocessen, samen met het herijken van vakmanschap van betrokkenen.
  • Tools en organisatie om beleid integraal op te pakken en te zorgen voor maatwerkoplossingen in de leefomgeving.
  • Het institutioneel leren, improviseren, al doende vernieuwen, luisteren en responsief zijn te bevorderen waardoor maatschappelijke resultaten en een actieve inbreng van betrokkenen en van partners bereikt wordt.

Ik doe dit in de rol van (organisatie en veranderkundig) adviseur, programmaleider en opleider.

Werken in netwerken

De toename van complexe vraagstukken, de doe-democratie, de nieuwe omgevingswet en de invloed van de decentralisaties hebben belangrijke consequentie voor veel professionals en ambtenaren. Het vraagt een grote omslag in denken en handelen. Hoe werken we in de netwerksamenleving samen, hoe bepaal je de eigen rol? Kun je nog ergens op sturen en hoe dan? Op deze vragen en meer, geeft het artikel ‘Werken in netwerken; publieke professionals in co-creatie met de stad’ een antwoord. Met theoretische verkenningen en concrete praktijkvoorbeelden.
Download hier het artikel Werken in Netwerken.pdf